ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας  τον κ. ΑΡΑΒΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Επικοινωνία : email: araviakis@minoapediadas.gr  Τηλέφωνο: 28913-40410, 6979790005  με  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

          I.     του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

         II.     του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.

 β) την ευθύνη για την οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

 γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 δ) την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού:

 

ε) την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

στ) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

ζ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

η) την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

θ) τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.

κ) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Διοικητικών Θεμάτων και Αδειοδοτήσεων την κα. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΟΛΓΑ,

Επικοινωνία: email: dramountani@minoapediadas.gr τηλέφωνο:  28913-40339, 6979790006, με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

        I.            της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: α) Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης β) Εσόδων και Περιουσίας και γ) Ταμείου.

      II.            της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: α) Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, β) Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και γ) Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

     III.            του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

     IV.            του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  

 β) τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 114 Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-06-1959, ΦΕΚ 114 Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007).

 γ) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση-ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 δ) την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) του Δήμου.

 ε) την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης και προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 στ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών (π.χ. κατάληψης κοινόχρηστων χώρων), δικαιολογητικών, προστίμων και πιστοποιητικών - πλην των οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου: 

 

ζ) Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

η) Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

θ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

ι) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

κ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

κα) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

κβ) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

3. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού τον κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, Επικοινωνία: email: drakakis@minoapediadas.gr  τηλέφωνο:  28913-40147, 6979790008με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

        I.            του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρμοδιοτήτων των Γραφείων: α) Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων β) Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης δ) Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ε) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και στ) Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

      II.            της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

β) την παρακολούθηση και συντονισμό όλων των δράσεων κοινωνικής προστασίας και πολιτισμού σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους ανωτέρω τομείς με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εναρμόνιση τους με τις αντίστοιχες πολιτικές του Δήμου.

γ) την ευθύνη σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων πρόληψης, προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου και του Νομού.

δ) την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού, προώθησης και ανάπτυξης των δράσεων εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης στην περιοχή του Δήμου.

ε) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου: 

 

στ) την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

ζ) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

η) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

θ) την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

ι) τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

κ) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου.

κα) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

4. Αντιδήμαρχος Άρδευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Αθλητισμού τον κ. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, Επικοινωνία: email: mourtzakis@minoapediadas.gr  τηλέφωνο:  28910-24755, 6979790002με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

       I.            του Τμήματος Άρδευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

      II.            του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

     III.            του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων Πολιτισμού (αρμοδιότητα μόνο για τα θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς).

β) την ευθύνη για τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση-επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου καθώς και του εορταστικού φωτισμού και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

γ) την εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό των αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και τη συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εφαρμόζουν αθλητικά προγράμματα και δράσεις για τη νεολαία προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και η εναρμόνιση τους με τις αντίστοιχες πολιτικές του Δήμου.

δ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών, αδειών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

5. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Αγροτικής Οδοποιίας, Περιβάλλοντος & Τουρισμού τον κ. ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Επικοινωνία: email: smyrnakis@minoapediadas.gr Τηλέφωνο: 6944225612, με  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

       I.            του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας.

      II.            του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος.

     III.            του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,

     IV.            του Γραφείου Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β) την ευθύνη για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων συντήρησης και καθαρισμού της αγροτικής οδοποιίας.

γ) την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων.

δ) την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του γραφείου κίνησης οχημάτων και της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

ε) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, αδειών, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.