ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και προκειμένου να βελτιώνουν συστηματικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, οφείλουν να αναπτύσσουν στο εσωτερικό τους ένα αξιόπιστο μηχανισμό προγραμματισμού. Ο μηχανισμός αυτός εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού σε κάθε Δήμο, μέσα από την αναλυτική καταγραφή, παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων των έργων και δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί ο κάθε Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ,προσδιορίζονται οι νέεςδραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελεστούν από το Δήμο στο πλαίσιο των νέωνθεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», με σκοπό :

• Την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχήςτου

• Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί βασικό εργαλείο για την άσκηση της αναπτυξιακήςπολιτικής του ΟΤΑ. Εντοπίζει τις υπηρεσίες, τα έργα, τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος οΔήμος όπως επίσης και τις κρίσιμες δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλωνφορέων και προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικήςτοπικής ανάπτυξης

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω :

α. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικήςικανότητας του ΟΤΑ μέσω της ανάλυσης των αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων,αλλά και των προγραμματισμένων βελτιώσεων στην υφιστάμενη λειτουργία των δημοτικώνυπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Καλύπτει όλο το φάσματων αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων και των θεμάτωνπου απασχολούν την καθημερινή του λειτουργία.

β. Είναι πενταετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων του : Στιςπροτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του ΔημοτικούΣυμβουλίου που αποτυπώνεται στη στρατηγική του καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακούσχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του
προγραμματικού του κύκλου καθώς η σύνταξη του, είναι η αρχική φάση της διαδικασίας
προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου.

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος τουπρογραμματικού του κύκλου καθώς η σύνταξη του, είναι η αρχική φάση της διαδικασίαςπρογραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου.

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών προσώπωντου το οποίο στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τριετούς προγράμματος στις υπηρεσίες,οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων γιατί η λήψη των αποφάσεωνπρογραμματισμού στηρίζεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και στις ανάγκες καιπροσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονταιστις διαδικασίες συμμετοχής. Τα εμπλεκόμενα μέλη είναι :

Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικώνκαι Δημοτικών Κοινοτήτων)

• Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων,ΓραφείοΠρογραμματισμού και Οργάνωσης)

• Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη καιστη λειτουργία του ΟΤΑ

• Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου καιοδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά τηνυλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Αποτελεί επομένως το βασικόπλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνωνδιοίκησης και υπηρεσιών και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενουςπροκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΟΤΑ.

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης : Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς καιειδικούς στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματοςδεικτών επίδοσης.