ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι η υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων που στοχεύουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και το προσωπικό που απασχολεί αριθμεί  τριάντα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

Τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι τα εξής:

  • « Βοήθεια στο Σπίτι »
  • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
  • Παιδικοί και βρεφικοί Σταθμοί 

Κατά το έτος έναρξης της δημοτικής περιόδου και μετά την εγκατάσταση τωννέων δημοτικών αρχών, τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να ορίσουν τα μέλη των ΔιοικητικώνΣυμβουλίων των νομικών προσώπων των Δήμων.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης ακολουθεί τηθητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης τηςεπιχείρησης προβλέπεται μικρότερη θητεία. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει τοαργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού ή κοινοτικούσυμβουλίου. (παρ 2 Άρθρο 255 Ν. 3463/2006).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 227 του Ν. 3463/06:Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες- που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή- που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και γιαόσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και- όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σεκακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκύκλιο αρ. 102/Α.Π.63900/13-9-2019 (ΑΔΑ:7Χ2Ρ465ΧΘ7-ΜΑΛ), μας ενημερώνει ότι για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέαδιοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του άρ. 6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεσητης διάταξης, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι ηπλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονταιαποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή.

Η επιχείρηση διοικείται από εννεαμελές (9) διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστο:

 • Τρείς (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτώνπροέρχεται από την μειοψηφία.

 • Ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

 • Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσειςσχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους,ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ο οποίοςυποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών και καταλαμβάνει τη θέση ενός (1) εκτων ανωτέρω υπολοίπων μελών, δημοτών ή κατοίκων του Δήμου.

 • Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ.

 

ΜΕΛΗ

‘‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ – ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΜΕΛΗ :

1. ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ – ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΟΛΓΑ, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δ.Σ.

ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ,

2. ΧΑΤΖΑΚΗ – ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΝΑ) Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον

Δ.Σ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,

3. ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ,

4. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΓΚΑΜΙΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ,

5. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,

6. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΡΕΤΗ.

7. ΜΟΥΡΑΤΗ – ΣΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ δημότισσα, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, με αναπληρωματικό μέλος την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.

8. ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ δημότισσα,  εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, με αναπληρωματικό μέλος την

ΜΑΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 


 

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

με αναπληρωματικό μέλος την

Μαρίνη Σταυρούλα του Λάμπρου.