Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 

Με το άρθρο 76 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18: «1.Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, μεαπόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από τηνεγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο μεσυμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσηςακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί νασυγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας,όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της περίπτωσης ι'και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα(50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με τοένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οιοποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο πουτηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένοςστους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση τηςεπιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονταιόμως για την απαρτία της επιτροπής.Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στιςσυνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οδήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι τωνσυμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οιεπικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατάπερίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

1. α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και ταπρογράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα τουδήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτήαπό το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνειγνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρααποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμηςαπό τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονικήδιαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνταιαπό τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικήςεπιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονταιόμως για την απαρτία της επιτροπής.Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στιςσυνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οδήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι τωνσυμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οιεπικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατάπερίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση τουπροέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων τουπροϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις(3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτεαπό τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως θ' τηςπαραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες πουσυμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1. Η πρόσκλησηκοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασηκαι περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα τηςσυνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωσηέλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη τηςδημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνταιπρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετικήσυζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

3. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπήςδιαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου τουδημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα5μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί μεαπλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέοντων οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα τουδήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

4. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχώνψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα ταθέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σεαυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο τουδήμου, που δεν ρυθμίζονται στο παρόν.»

5. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία τωνδημοτικών αρχών. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

6. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας με την 12933/19-09-2019 πρόσκλησή του η οποία αναρτήθηκε καιστην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους φορείς, συλλόγους, και οργαν

ώσεις του δήμου, πουεπιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τηβούληση τους έως 04-10-2019. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔHMOTIKOY ΣYMBOYΛΙΟΥ 

  ΜΕΛΗ

 • ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΝΙ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ “ΙΝΑΤΟΣ”.
 • ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ “ΕΡΦΑΛΗΣ”.
 •  ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τ. ΦΩΤΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
 •  ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΙΝΙΑ.
 •  ΜΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΜΑΖΙΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗ.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ.
 • ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.
 • ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΟΡΕΣΤΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ.
 • ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ. ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ.
 • ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ.
 • ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΥΤΤΟΥ
 • ΣΟΥΒΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ. ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ “Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ”.
 • ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΚΛΑΒΕΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ.
 • ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ. ΕΜΜ.
 • ΜΟΥΡΑΤΗ ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ.
 • ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ “Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ” ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
 • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ. ΠΑΥΛΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΚΩΝ.
 • ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΓΑΠΗ Τ. ΜΙΧΑΗΛ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΥ
 • ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΘΙΑΣ.
 • ΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τ. ΛΑΖΑΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΗΣ.
 • ΓΕΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΗΜΟΤΗΣ.
 • ΜΙΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΤΗΣ.
 • ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΗΣ.
 • ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τ. ΙΩΑΝΝΗ, ΔΗΜΟΤΗΣ.
 • ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΗΣ.

 

Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.

Σουβλά Δέσποινα τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαγγέλου “Ο
Μιχαήλ Αρχάγγελος”.
- Στεφανάκης Κων/νος τ. Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σκλαβεροχωρίου – Γαλενιανού.
- Μπορμπουδάκης Γεώργιος τ. Κων/νου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βόνης με
αναπληρωτή του την Βασιλάκη Ελένη τ. Εμμ.
- Μουράτη Νικητούλα τ. Νικολάου, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αρκαλοχωρίου.
- Ροδιτάκης Σταύρος τ. Ιωάννη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων των ζώων Μινώα
Πεδιάδας “Η Κιβωτός του Μίνωα” με αναπληρωτή του την Εγγλέζου Ειρήνη τ. Φιλίππου.
- Σταυρουλάκης Εμμανουήλ τ. Παύλου, εκπρόσωπος του Τοπικό Συμβούλιο Ασκών.
- Αλεξάκη Αγάπη τ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πατσιδέρου