ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Κατά το έτος έναρξης της δημοτικής περιόδου και μετά την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, τα Δημοτικά Συμβούλια οφείλουν να ορίσουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων των Δήμων.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάστασητου νέου διοικητικού συμβουλίου. (παρ. 1 άρθρο 240 Ν. 3463/06). Τα μέλη του διοικητικούσυμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφασητου δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγω που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 227 του Ν. 3463/06:Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες- που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή- που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και γιαόσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σεκακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.

όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε
κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146

 

Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού νομικού προσώπου αποτελείται από εννέα (9)μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο και αποτελείται:

- από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, στη θέση του και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θαορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος,

- τρεις (3) αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου

- ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, που υποδεικνύεταιαπό την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στονοργανισμό ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό,τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση γιατον σκοπό αυτόν. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα (10), στηθέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού τηςσύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο έναςακόμη δημοτικός σύμβουλος και

- τέσσερις (4) δημότες ή κάτοικοι.Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, εκλέγεται από το ΔημοτικόΣυμβούλιο μεταξύ των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο, ενώ με τονίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δήμαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο, ενώ με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντιπρόεδρος.

 

ΜΕΛΗ

‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ)  – ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΕΛΗ :

1. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δ.Σ. ΣΑΜΩΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ,

2. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος ΤΟΝ Δ.Σ. ΚΡΙΘΙΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ,

3. ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δ.Σ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ,

4. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ,

5. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΙΩΡΓΑΚΗ – ΧΑΙΡΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

6. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ,

7. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ,

8. ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΜΠΑΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΡΓΥΡΗ,

9. ΜΟΥΡΑΤΗ – ΚΑΠΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ δημότισσα, με αναπληρωματικό μέλος την δημότισσα ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

 

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου.