30/08/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ'

 

                Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»

Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής»

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θραψανό, 30-08-2021

Αρ.Πρωτ.: 12594 

 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

‘‘Ανάπλαση Οδών Οικισμού Τσούτσουρα‘‘,

και με συνολικό προϋπολογισμό 203.384,30€ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Α.Φ.Μ.: 099285315, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 215, Αρκαλοχώρι, TK 70300, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Tηλ. κέντρο: 28913 40405 , Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Πληροφορίες: Μαρία Χουλάκη, E-mail: houlakim@minoapediadas.gr, Τηλ. : 28913 40414, Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, E-mail: dagonaki@minoapediadas.gr , Τηλ. : 28913 40406 .

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 180803 ) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:  45233120-6   “ Έργα οδοποιίας” .

4. Τίτλος έργου: «Ανάπλαση Οδών Οικισμού Τσούτσουρα».

5. Σύντομη Περιγραφή:

Το έργο αφορά στην ανάπλαση οδού στον οικισμό Τσούτσουρα, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή πεζοδρομίων, καθώς και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων).

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 164.019,60  ευρώ χωρίς ΦΠΑ

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 6 του π.δ. 71/2019 όπως ισχύει και των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 144 παρ. 4 του Ν.4764/2020 & μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος αυτού, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργου Η/Μ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.280,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου ΕΣΗΔΗΣ 180803 ). Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 24-09-2021, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

16. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 086/1. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθμου πράξης:2017ΣΕ08610016). Η σύμβαση αφορά στο υποέργο 1  «Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 με την με αρ. πρωτ. 1984/04-12-2020 Απόφαση Ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5067223. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 64-7323.045 και η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2021 ανέρχεται σε 203.384,30€.

 

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ