01/11/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ'

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αρ. πρωτ. 16329/01-11-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής την υπηρεσία με τίτλο: Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων (α.μ.4/2021) προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006).  

Η διαδικασία της ανάρτησης του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 17/11/2021 και ώρα 15.00μ.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης εργασίας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μινώα Πεδιάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 142173.

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ήτοι από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. τηλ. 28913-40405,FAX: 28913-40417.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ