30/08/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 12595/30-08-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

‘‘Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου‘‘,

και με συνολικό προϋπολογισμό 75.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Α.Φ.Μ.: 099285315, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 215, Αρκαλοχώρι, TK 70300, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Tηλ. κέντρο: 28913 40405 , Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Πληροφορίες: Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, E-mail: dagonaki@minoapediadas.gr , Τηλ. 28913 40406 .

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 180805) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:  45259900-6 “ Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων ” .

4. Τίτλος έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου».

5. Σύντομη Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης της μικρής πισίνας του Κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα διαρροών της, καθώς και να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες κολύμβησης, απαιτείται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

1. Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης της πισίνας. Σήμερα η θέρμανση της πισίνας γίνεται με χρήση κεντρικού λέβητα πετρελαίου. Λόγω του χαμηλού βαθμού απόδοσης του συστήματος και της μεγάλης ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου, θα γίνει αντικατάσταση του λέβητα με αντλία θερμότητας. Στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται μόνο η κατασκευή του δικτύου θέρμανσης από πολυπροπυλένιο (PP-RCT) και θα αποτελείται από τις σωληνώσεις, βάνες και όργανα.

2. Αποξήλωση υφιστάμενης μεμβράνης liner στην πισίνα, καθώς και στην περιοχή του  καναλιού υπερχείλισης και τοποθέτηση νέας οπλισμένη στεγανωτική μεμβράνη PVC liner των επιφανειών (πισίνας και περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης) πάχους 1,5mm, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις προδιαγραφές της μελέτης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαρροές.

3. Τοποθέτηση περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής ανεμοπετασμάτων (πολυκαρβονικά και δίκτυ), τα οποία θα μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου και ως εκ τούτου τις απώλειες εξάτμισης, επιτυγχάνοντας επιπλέον μείωση της ενεργειακής απαίτησης της κολυμβητικής δεξαμενής και παράλληλα τη βελτίωση των συνθηκών κολύμβησης των χρηστών.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 60.489,59 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 6 του π.δ. 71/2019 όπως ισχύει και των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 144 παρ. 4 του Ν.4764/2020 & μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος αυτού, στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία έργου Η/Μ και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.209,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου ΕΣΗΔΗΣ 180805 ). Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 30-09-2021, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

16. Χρηματοδότηση:

Το έργο αποτελεί υποέργο της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Π.Δ.Ε. 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (σχετική η με αρ.πρωτ. 108691/15-10-2020 Απόφαση -ΑΔΑ: ΨΝΕΙ46ΜΤΛΡ-Θ69), από τη ΣΑΕ016 υπό τον ΚΑ 2020ΣΕ01600011.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ