05/07/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»

αρ. πρωτ. 9433/05-07-2021 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα αρδευτικά δίκτυα» εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ (συμπερ. ΦΠΑ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με το ν. 4412/2016 όπως ισχύει, την υπ' αριθ. 7/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τους εγκεκριμένους Όρους Διακήρυξης σύμφωνα με την 167/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Οι  προσφορές υποβάλλονται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο γραφείο πρωτοκόλλου, στα γραφεια του Δήμου στο Θραψανό έως και την Δευτερα 19/07/2021 και ώρα 10:00πμ, (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών) προς την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.minoapediadas.gr

Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον οριστικό ανάδοχο.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ