07/08/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της "Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

αρ. πρωτ. 11013/07-08-2019

  

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 70.000,00ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και προέρχεται από τακτικά έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 19η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό από την αρμόδια Επιτροπή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 .παρ.1.α. του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της χωρίς το ΦΠΑ και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος υπάλληλος Τρουλλινός Στ. τηλ. επικοινωνίας 28913-40404, email: troullinos@minoapediadas.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Καλογεράκης Ζαχαρίας