12/03/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας "Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου (μίσθωση ερπυστριοφόρου προωθητήρα γαιών)"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 

αρ. πρωτ. 3210/05-03-2019

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο Συντήρηση Αγροτικού Οδικού Δικτύου (Υπηρεσία Μίσθωσης μηχανήματος έργου: Ερπυστριοφόρος Προωθητήρας γαιών, ισχύος άνω των 280PS), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αυτή καθορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, τηρουμένων των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας είναι 29.760,00€ με Φ.Π.Α.24%. Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2019, βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.011 και η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 20/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στο Θραψανό - Τ.Κ. 70006, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη υπηρεσίας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Δεν απαιτείται εγγυήση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.: 28913 40404. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.minoapediadas.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος 

Ζαχαρίας Καλογεράκης