16/05/2022 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 και των Νομικών του προσώπων» (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ : 161162)

αρ. πρωτ. 7262/16-05-2022

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» (ΑΡ.ΜΕΛ. 1/2022) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 214.500,46€ χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 265.980,58 με Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Αυτή  καθορίζεται :

Για όλες τις Υποομάδες της Ομάδας Α “Υγρά καύσιμα” : ως  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης CPV : 09134200-9, βενζίνη αμόλυβδη CPV : 09132100-4, πετρέλαιο θέρμανσης CPV : 09135100-5) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων .

Ο  συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%, για κάθε τμήμα/υποομάδα για την Ομάδα Α: Υγρά Καύσιμα, προκύπτει ως ακολούθως:

1.Υποομάδα Α1 : “Δήμος Μινώα Πεδιάδας”: 226.000,00 €  .

2.Υποομάδα Α2 : “Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας”: 11.773,06 €  .

3.Υποομάδα Α3 : “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας”: 15.385,92 €  .

4.Υποομάδα Α4 : “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας”: 12.821,60 €. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  1η Ιουνίου 2022 και ώρα  15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/2022 και ώρα 10:00πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  :

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την εκτέλεση της προμήθειας θα συναφθούν χωριστές συμβάσεις του εκάστοτε αναδόχου με κάθε Αναθέτουσα Αρχή, για τα αντίστοιχα είδη, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και στην συναχθείσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος της σύμβασης θα προκύψει μετά τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ως ισχύει .

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες Υποομάδες του προϋπολογισμού, αλλά οι προσφορές υποχρεωτικά θα αναφέρονται στο σύνολο των αναφερομένων ειδών και των ποσοτήτων της κάθε Υποομάδας και όχι σε μέρος αυτών.

Πιο συγκεκριμένα, δεν θα κρίνεται αποδεκτή προσφορά, η οποία θα δίδεται για μεμονωμένο είδος (ή είδη) Υποομάδας ή μέρος των ποσοτήτων .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η συνολική εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με ανάλογη στρογγυλοποίηση και ορίζεται σε ποσό 4.288,00€ (Τέσσερεις χιλιάδες, διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (σε μια ή περισσότερες υποομάδες της ομάδας Α), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσό :

- ΥΠΟOMAΔA (A.1) Δήμος Μινώα Πεδιάδας:   3.645,00 €

- ΥΠΟOMAΔA (A.2)"Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας": 189,00 €

- ΥΠΟOMAΔA (A.3)"Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας": 248,00 €

- ΥΠΟOMAΔA (A.4)"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας":   206,00 €

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης και απαιτείται να αναγράφεται σε αυτή ποιες είναι οι Υποομάδες για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον ο συμμετέχων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40404, αρμόδιος υπάλληλος:  Στ. Τρουλλινός, email : troullinos@minoapediadas.gr ), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr στον κόμβο ‘’Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί’’ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

 

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ Φραγκάκης