17/06/2022 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19» 

προϋπολογισμού 129.814.27€ (συμπ. Φ.Π.Α.)

CPV: 90611000-3, Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού

αρ. πρωτ. 9990/17-06-2022 

 

 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο :. 28913 40406 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 90611000-3, Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού.

4. Τίτλος υπηρεσίας: «Καθαρισμός εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19».

5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι υπηρεσίες καθαρισμού και αποψιλώσεων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου στις Δημοτικές Ενότητες: α. Αρκαλοχωρίου, β. Θραψανού και γ. Καστελλίου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα λαμβάνουν χώρα με απασχόληση εργατών καθαριότητας, με χρήση χειρωνακτικών εργαλείων, όπως σκούπες, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια κ.λπ. Ο ανάδοχος θα αντικαθιστά τους πλαστικούς σάκους απορριμμάτων, από τους επιστύλιους απορριμματοδέκτες, που είναι τοποθετημένοι, με σάκους οι οποίοι θα παρέχονται από τον ίδιο, και είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει όλα τα απορρίμματα, σε ακτίνα δέκα πέντε (15) μέτρων γύρω από αυτά.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργασίες περιλαμβάνουν:

  • εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης τάφρων, ρείθρων, κρασπέδων, πεζοδρομίων, δέντρων από παράσιτα και παραφυάδες καθώς και από φερτά υλικά ή λοιπά απορρίμματα. Τα παραγόμενα υλικά της αποψίλωσης και σάρωσης θα τοποθετούνται εντός πλαστικών σάκων και θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους κάδους απορριμμάτων.
  • το άδειασμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων, την αλλαγή σακούλας και το καθάρισμα εξωτερικά του καλαθιού εφόσον απαιτείται.
  • τη συχνή και επιμελή καθαριότητα γύρω από τους κάδους απορριμμάτων.
  • τον καθαρισμό και ότι άλλο απαιτείται, σε χώρους συνάθροισης κοινού, ιδιαίτερα όταν έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, την προηγούμενη και την επόμενη μέρα της εκδήλωσης.
  • τον καθαρισμό και ότι άλλο απαιτείται σε κάθε συνοικία ή οικισμό, που πανηγυρίζει, την παραμονή της εορτής.
  • την σάρωση, αποψίλωση και καθαρισμό πάρκων, μνημείων, παιδικών χαρών, ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων, κλπ.
  • την περιοδική καθαριότητα και ευπρεπή διατήρηση των προαύλιων χώρων των σχολείων και των παιδικών σταθμών.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 129.814.27ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ.

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ (2.093,00€).

10. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της τιμής.

12. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/07/2022 και ώρα 15:00μμ.

13. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 08/07/2022 και ώρα 10:00πμ.

13. Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας (έκτακτη κατανομή ΚΑΠ προς τους ΟΤΑ για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης των κορωνοϊού COVID-19). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 30-6275.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ