20/09/2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια σκυροδέματος"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» 

Αρ. πρωτ.: 13423/20-09-2017 

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σκυροδέματος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 199.993,90€ (συμπερ/μένου Φ.Π.Α.24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 13η Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μέχρι 18/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00πμ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α. (3.225,00€). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (σε μία από τις δύο ομάδες του προϋπολογισμού), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως σε ποσοστό 2% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) των προσφερόμενων ομάδων, συγκεκριμένα:

Για την ομάδα Α (σκυρόδεμα) εγγυητική συμμετοχής ποσού:          2.593,00€   και

Για την ομάδα Β (δομικά πλέγματα) εγγυητική συμμετοχής ποσού:   632,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40401, fax: 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος:  Σοφία Λιοντάκη), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης