25/01/2019 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας "Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων"

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

αρ. πρωτ. 1028/25-01-2019

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων».

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό επί τοις εκατό επί των τιμών των εργασιών του συνημμένου στη μελέτη τιμολογίου και επί των τιμών των αντλητικών τιμοκαταλόγου και των βοηθητικών υλικών του συνημμένου στη μελέτη τιμολογίου).

Μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Σ = (αx30%) + (βx70%) όπου α & β, τα ποσοστά έκπτωσης στις αντίστοιχες κατηγορίες, για την ανάθεση «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων», με εκτιμώμενη συνολική αξία  235.000,00€ με Φ.Π.Α.

 

2. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 93.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%).

 

ΤΜΗΜΑ 2: «ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 142.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.aov.ar, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, μόνο εφόσον σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

4.Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 

5.Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

 

6.Ο κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV είναι 76492000-8, 50532000-3, 31110000-0, 42122400-4, 44165200-6, 31300000-9, 31711150-9, 31612200-1, 31221100-2, 42131146-1, 38821000-6.

 

7.Ο Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

8.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.pronnitheus.aov.ar του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

9.Μόνο η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

 

10. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

11.Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/02/2019 και ώρα 14:00μμ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/02/2019 και ώρα 11:00π.μ.

 

12.Δικαίωμα συμμετοχής

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

13.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου 2001ΣΕ05500002 ΑΔΑ:6ΚΙΡ465ΧΘ7-ΩΒ4 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» ΣΑΕ 055 (σχετ. η με αρ. πρωτ. 25353/04-06-2018 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 

14.Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.790,00ευρώ.

 

15.Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

 

16.Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).

 

17.Η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων»  αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό πρωτ. 15409/05-12-2018 Α.Α.Υ. και έχει εκδοθεί η αρ. 671/2018 διάθεση πίστωσης. Η έγκριση των όρων δημοπράτησης πραγματοποιήθηκε με την υπ' αριθμό 270/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

18.Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.minoapediadas.gov.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" (diavgeia.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος

Καλογεράκης Ζαχαρίας