27/07/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη 'Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας'

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και προέρχεται από τακτικά έσοδα.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00μ.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 4% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος υπάλληλος Τρουλλινός Στυλιανός, τηλ. επικοινωνίας 28913-40404).

 

 Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Φραγκάκης