26/11/2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της "Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αρ. πρωτ. 17177/26-11-2019

 

 1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 17.282,10€ (συμπ.  ΦΠΑ) και προέρχεται από τακτικά έσοδα.

3. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ..

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

5. Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)

6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος υπάλληλος Τρουλλινός Στυλιανός, τηλ. επικοινωνίας 28913-40404).

  

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ Φραγκάκης