29/01/2018 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου ‘‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ‘‘

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 

Θραψανό  25/01/2018

Αρ. πρωτ. 983 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

 ‘‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ‘‘,

με CPV: 45112723-9 με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για παιχνιδιότοπους και

με προϋπολογισμό 93.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 48.190,30€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση) και β) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 26.406,84€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση), δηλαδή με συνολικό προϋπολογισμό έργου 74.597,14€, (χωρίς Φ.Π.Α  & Αναθεώρηση).

2. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στον οικισμό Αρκαλοχωρίου, σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’/18-05-2009) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029 Β’/25-07-2014).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913-40406, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζαχαρένια Δαγκωνάκη.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/03/2018 και ώρα 10:00π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.506,00ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Άξονας 1, Μέτρο 1 «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014”» (σχετ. η αρ. πρωτ. 109.7/11-08-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΑΔΑ: 63Γ846Ψ844-7ΑΧ). Δε δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης