31/08/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή τοιχίων περίφραξης"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«κατασκευη τοιχιων περιφραξησ» 

Αρ. πρωτ. 11944/25-08-2017

 

 Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθρο 117 του Ν.4412/16- ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 22/2017 εγκεκριμένης μελέτης του έργου «κατασκευη τοιχιων περιφραξησ», συνολικού προϋπολογισμού (48.306,45€ + 11.593,55€ ΦΠΑ) 59.900,00€ με ΦΠΑ 24%.

2. Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, είτε επισκεπτόμενοι τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006), είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.minoapediadas.gr, πλην του αριθμημένου και σφραγισμένου εντύπου της οικονομικής προσφοράς που πρέπει οπωσδήποτε να παραλάβουν από την υπηρεσία, μέχρι τις 12/09/2017.

3. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά, 8:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 28913-40422, Φαξ επικοινωνίας 28913-40417 και αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Kατερίνα Σαβιολή.

4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ (967,00€). Η έκδοση, το περιεχόμενο, ο χρόνος ισχύς, οι περιπτώσεις κατάπτωσης της και η επιστροφή της γίνεται υπό τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

5. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά. Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατέχοντας πιστοποιητικά για έργα Οικοδομικά ανάλογης δυναμικότητας.

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 και 95 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

7. Το έργο βαρύνει τον ΚΑ 30-7326.099 προϋπολογισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας οικονομικού έτους 2017, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται στα έργα αυτά.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης