30/12/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ INΙ'

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

 

ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοκ)»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη

για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα»,

 ΔΡΑΣΗ 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020»

με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αρ. πρωτ. 19988/30-12-2021

της πράξης:

 

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ INI» (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010895047) 

κωδικός CPV: 45212314-0, με τίτλο: Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 3848/14-09-2021 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ INI», διακηρύττει ότι την 17η του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010895047 και πρόκειται για το υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ INI».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό  159.563,79€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 33.088,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 32/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 194.758,06ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 241.500,00ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180806), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα σχέδια από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και των πρότυπων τευχών που εκδόθηκαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 3.895,00ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η ισχύς της θα είναι δέκα (10) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020 προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, τηλ. επικοινωνίας 28913-40406, Φαξ: 28913-40417) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Εμμανουήλ Φραγκάκης