Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 983/25-01-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC002585878).

Παράταση προθεσμίας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς στον οικισμό Αρκαλοχωρίου» (διακήρυξη με αρ. πρωτ. 983/25-01-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC002585878).

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 43/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς στον οικισμό Αρκαλοχωρίου» (διακήρυξη με αρ. πρωτ. 983/25-01-2018, ΑΔΑΜ: 18PROC002585878):

 

Α. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018 και ώρα 15:00μμ.

 

Β. Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγιση των προσφορών η 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

 

Η αρ. 43/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr) και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.