3-1-2014, Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίριων στάσιμων - πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2014

 

  Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου-στάσιμου εμπορίου να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, από 02-01-2013 ημέρα Πέμπτη  μέχρι και 31-01-2013 ημέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 212 Αρκαλοχώρι, πληροφορίες: 28913-40311).

Οι αιτήσεις αφορούν σε αριθμό και τύπο άδειας, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  της με αρ.πρωτ. 17037/13-12-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός  αδειών κατά κατηγορία επαγγελμάτων για την άσκηση των υπαιθρίων στάσιμων & υπαιθρίων πλανοδίων εμπορικών δραστηριοτήτων  Τύπου Β για το έτος 2014 ,ως εξής:

 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ   (Άδειες 10 - ΤΥΠΟΥ Β)  

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ     (Άδειες 10 - ΤΥΠΟΥ Β) 

 

Α. ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ –ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν,2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τευχος Α)

1 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν χαρακτηρίζεται ως επαγγελματική στέγη σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο στέγαστρο ή και περίφραγμα, τα οποία δεν αποτελούν μόνιμη κατασκευή.

2 Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση οποιουδήποτε οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου. "Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής."

Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με τη μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.

3. "Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας.

Η άδεια χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται:

α) σε άδεια τύπου Α', η οποία ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και

 β) σε άδεια τύπου Β' η οποία ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί".

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995.

Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμπίπτει η κατηγορία των στάσιμων μικροπωλητών οι οποίοι ενδεικτικά είναι στιλβωτές, αργυραμοιβοί, σφουγγαράδες, καστανοπώλες-αραβοσιτοπώλες, πωλητές ξηρών καρπών, κουλουροπώλες, εφημεριδοπώλες, πωλητές παλαιών βιβλίων και ανθοπώλες. Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να προσδιοριστούν και να ποικίλλουν οι παραδοσιακές κατηγορίες μικροπωλητών.

Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμπίπτει και η κατηγορία των στάσιμων κινητών καντινών, δηλαδή των καντινών που βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο, δεν είναι σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος και ασκούν στάσιμο εμπόριο (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 254/2005).

Επιπλέον, στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου προστίθεται η κατηγορία των εμποροπανηγύρεων και των χριστουγεννιάτικων αγορών, καθώς και κατηγορία δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο, όπως είναι το ελαστικό σάλτο, η ανύψωση αερόπτερου κλπ, εφόσον δεν ασκούνται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών και δεν προστατεύονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 ‘Κωδικοποίηση νόμων περί εμπορικών μισθώσεων’ Στην περίπτωση που ασκούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα πρόκειται για πλανόδιο εμπόριο την ευθύνη του οποίου έχουν οι κατά τόπο Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (αρμοδιότητα των οποίων είναι η έκδοση αδειών υπαίθριου κινητού εμπορίου).

Προκειμένου για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 η ‘άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:

Α. σε κοινόχρηστους χώρους, σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις Κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους

Β. σε ιδιωτικούς χώρους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου η απόσταση μεταξύ των εν λόγω θέσεων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 μέτρων σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό από 100.000 κατοίκους, σε κωμοπόλεις και χωριά.

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

Α. των Δημοτικών και Λαϊκών αγορών και

Β. περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχιακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 150 μέτρων για πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων.

Τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καθορίζονται μετά από πρόταση του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.

 

Β.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

1. Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

 

β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994).(από 1/1/2014 σχετικά με την φορολογία ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 15-20 και 60 του Ν4172/2013) Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών (Δήμων - Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

 

γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05).

 

Γ . ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ .

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:

 

1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.

 

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:

 

Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος

 

Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:

 

(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

 

(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

 

(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

 

(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

 

(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

 

(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. 

 

(η) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

 

Δ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΠΟΥ   ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ   ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ

 

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:

 

1)Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

 

2)Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,

 

3)Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,

 

4)Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:

 

5) Την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,

 

6)Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.

(παρ.3 άρθρο 1 ΠΔ 254/05, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β')

 

Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων

 

 

Ε. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπων αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3844/2010 (Α'63). Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.3844/2010.

Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:

 

α.) Μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,

 

β.) Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

 

γ). Μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α' 82),

 

δ.) Μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

 

ε.) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

 

στ.) Μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,

 

ζ.) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

 

η.) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,

 

εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση και στην οποία παρίσταται και Υπάλληλος της οικείς ΝΑ με βαθμό Α΄.

Επιπλέον διενεργείται κλήρωση και όσων ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, επειδή ανήκουν σε μία από τις προαναφερθήσες κατηγορίες, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

Κλήρωση, επίσης, διενεργείται για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

 Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.

 

Αν ωστόσο ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.(άρθρο 1 παρ 9 Ν2323/1995 όπως είχε τροποποιηθεί με το Ν 3190/03 ,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν3377/05 και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν 3734/09 και την παρ.1 του άρθρου 17 του Ν 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01-07-2009 τεύχος Α και τροποποιήθηκε εκ νέου με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν 4038/12)

 

Στην περίπτωση που δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας κατά το επόμενο έτος.

 

ΣΤ.  ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία. (άρθρο 5 παρ.1 ΠΔ 254/05). 

 

Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΏΝ

 

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μόνο μία άδεια υπαιθρίου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μετεβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.) 

 

 

Η.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31-01-2013  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 3 μ.μ.

 

Πληροφορίες στο ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  και στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Ελευθερίου Βενιζέλου 212 Αρκαλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας , Τηλ :  28913-40311