9-02-2012,Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση

Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής».

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 10η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη τα οποία αφορούν: α) τη σύναψη δανείου σύμφωνα τον Ν. 4038/2012 σχετικά με την ισοσκέλιση του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 και δεν μπορεί να τύχει αναβολής και β) την  έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την προμήθεια καυσίμων διότι αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κλπ δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα και η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης