01-06-2022, Δημοσιοποίηση της με αρ.3336/23-05-2022 Απόφασης Τροποίησης της αρ.554/2021 απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου

Δημοσιοποίηση της με αρ.3336/23-05-2022 Απόφασης Τροποίηση της αρ.554/2021 απόφασης Ανάρτησης  Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου :