28-03-2022, Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών

 

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 και το άρθρο 41 του Ν.4915/2022:

Οι  ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και  λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων  και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους να  προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% τηςκόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτωνκαθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων: α. επιβάλλεται από τον αρμόδιο δήμο πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο καιβ. καταλογίζεται από τον οικείο δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου δήμου».( περ. 26 της υποπαρ. β’της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 41   του Νόμου 4915 / 2022 (ΦΕΚ 63/24.03.2022)