26-09-2013,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής την 30-09-2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Καστελλίου του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 30ητου µηνός Σεπτεµβρίου έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

                                                        Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής      

Ζαχαρίας Καλογεράκης