29-12-2021, «Παράταση θητείας Αντιδημάρχων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η  2830 / 2021

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ 2 περ. 32 Α3, 58, 59, 61, 92, 94 και της παρ.12 του άρθρου 283  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τχ. Α’/7-6-2010) όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 60 και 61 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/τχ. Α’/16.12.2021).
  3. Την υπ. αριθμ. 8/04-01-2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» [ΑΔΑ: 9Ρ65ΩΚ6-ΝΨΕ].
  4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της θητείας των ήδη ορισθέντων Αντιδημάρχων - με την υπ. αρ. 8/04-01-2021 Απόφαση Δημάρχου - μέχρι τις 09.01.2022 με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί με την προαναφερόμενη απόφαση μας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

                                                                 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Αρχεία