ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εδρεύει στον Ευαγγελισμό Καστελλίου  Πεδιάδας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα οκτώ (18) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ταχ. Δ/νση : Καστέλλι Πεδιάδας, Ηρακλείου Κρήτης Τ.Κ. : 700 06.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 & 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α΄) « Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτησης με κάθε ενδιαφερόμενο.

Παρακαλούμε, για περισσότερες πληροφορίες  δείτε το αρχείο που ακολουθεί :

 

Αρχεία