05/03/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ’’»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

αρ. πρωτ. 2735/05-03-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας’’», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 62.996,85 € (με Φ.Π.Α.).

 Η δαπάνη αυτή, το έτος 2021, βαρύνει στους εξής κωδικούς:

(Α): Δήμο Μινώα Πεδιάδας, Κ.Α. 15-6699.001 για ποσό 25.000,00 € και Κ.Α. 30-6063. για ποσό 55.000,00 €  &

(Β): Κοινωφελής Επιχείρηση, Κ.Α. 10-6699.001 με ποσό 4.500,00€, Κ.Α. 10-6699.002 με ποσό 2.500,00€, Κ.Α. 10-6699.003 για ποσό 1.700,00€, Κ.Α. 10-6699.004 για ποσό 1.000,00€ και Κ.Α. 10-6699.005 για ποσό 1.000,00€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Αρκαλοχώρι – ΤΚ 70300, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χωρίς υπέρβαση της συνολικής δαπάνης της προμήθειας) ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.: 28913 40311. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.minoapediadas.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Φραγκάκης