07/09/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ»

αρ. πρωτ. 10773/06-09-2018

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ ‘‘, με προϋπολογισμό 39.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με CPV: 45112700-2, με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (σχετική η με αρ. 7/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικών με συνολικό προϋπολογισμό 23.393,60€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση) και  β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με συνολικό προϋπολογισμό 7.463,50€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση)

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών ανάπλασης του προαύλιου χώρου της εκκλησίας του Αγ. Ιωάννη της Τ.Κ. Ζωφόρων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (www.minoapediadas.gr).

Τόπος και  χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ωρα 10:00πμ. (λήξη υποβολής προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Σύστημα δημοπράτησης: Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιούμενοι συμμετοχής : Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη  και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οικονομικός φορέας  συμμετεχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν.4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α) του Ν. 4412/2016 (Α147). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (με ΣΑΕΠ 502 και Κ.Α. 2014ΕΠ50200012) και από ‘Εσοδα του Δήμου. Δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πληροφορίες (κάθε εργασιμη ημέρα και ώρα) 07:00 – 15:00 στο τηλ. 28913 40422, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κατερίνα Σαβιολή.

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης