14/03/2018 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου ‘‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ ‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Αρ. πρωτ. 2810/12-03-2018

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

 ‘‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΙΑΣ ‘‘,

με CPV: 45212300-9 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

και με προϋπολογισμό 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 74.231,22€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση) και β)κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 21.136,63€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση), δηλαδή με συνολικό προϋπολογισμό έργου 96.774,19€, (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση).

2. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και εξωραϊσμού του παλαιού κτιρίου (πρώην) Δημοτικού Σχολείου Μαθιάς και του αύλειου χώρου του, σύμφωνα με τα σχέδια, τις μελέτες και τα συμβατικά τεύχη .

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα σχέδια από τα γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, μέχρι την 03/04/2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40404, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Στυλιανός Τρουλλινός .

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 14:00μ.μ. , ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/04/2018 και ώρα 10:00π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.935,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (με ΣΑΕΠ 502 και Κ.Α. 2014ΕΠ50200012) και από έσοδα (ΣΑΤΑ) του Δήμου (Κ.Α. 61-7331.002).

8. Δεν δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης