15/04/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 και των Νομικών του προσώπων»

αρ. πρωτ. 4422/15-04-2021

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Νομικών του προσώπων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 258.735,16 (συμπερ/μένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Αυτή  καθορίζεται :

Για όλες τις Υποομάδες της Ομάδας Α “Υγρά καύσιμα” : ως  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας της Αγοράς – Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Τμήμα Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών) για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης).

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την  05η Μαΐου 2021 και ώρα  15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 11/05/2021 και ώρα 10:00πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  :

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.

3. Συνεταιρισμοί.

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για μια ή περισσότερες ομάδες ή/ και υποομάδες του προϋπολογισμού . Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η συνολική εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, δεν υπερβαίνει το 2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση και ορίζεται σε ποσό 4.170,00. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών (σε μια ή περισσότερες υποομάδες της ομάδας Α), η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ομοίως :

Για την ΥΠΟOMAΔA (A.1) Δήμος Μινώα Πεδιάδας: ποσού:   3.620,00 και

Για την ΥΠΟOMAΔA (A.2)"Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας": ποσού:   124,00 και

Για την ΥΠΟOMAΔA (A.3)"Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας": ποσού:   213,00 και

Για την ΥΠΟOMAΔA (A.4)"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας": ποσού:   213,00 και

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερες από μία Υποομάδα της μελέτης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται αθροιστικά επί των προσφερομένων, ως αναφέρονται ανωτέρω,  και απαιτείται να αναγράφεται σε αυτή ποιες είναι οι Υποομάδες για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον ο συμμετέχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, τη μελέτη του διαγωνισμού και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70006, τηλ. 28913 40404, αρμόδιος υπάλληλος:  Στ. Τρουλλινός), στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

 

 

Ο Δήμαρχος

 Εμμανουήλ Φραγκάκης