14/05/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων έτους 2018"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

αρ. πρωτ. 4710/02-05-2018

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018  για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δομών Δήμου Μινώα Πεδιάδας’’», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 60.570,90€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:

(Α): Δήμο Μινώα Πεδιάδας, Κ.Α. 15-6699.001 για ποσό 24.927,58€ και Κ.Α. 30-6063.001 για ποσό 16.112,55€  και

(Β): Κοινωφελής Επιχείρηση, Κ.Α. 10-6699.001 για ποσό 4.715,28€, Κ.Α. 10-6699.002 για ποσό 1.970,78€, Κ.Α. 10-6699.003 για ποσό 720,13€, Κ.Α. 10-6699.004 για ποσό 1.389,15€ και Κ.Α. 10-6699.005 για ποσό 510,03€.

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 18/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στα Γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου (Θραψανό ή Αρκαλοχώρι ή Καστέλλι), με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.: 28913 40401. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.minoapediadas.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης