18/05/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού

αρ. πρωτ. 5998/18-05-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ (με Φ.Π.Α.)

CPV: 79415200-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

 

 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο :. 28913 40406 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 79415200-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

4. Τίτλος υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας».

5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο της πράξης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» βάσει της αρ. απόφ. 201.6/23-12-2020 (ΑΔΑ Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 2020.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 39.680,00ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ.

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

10. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

12. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό (ταχ. δ/νση: Θραψανό ΤΚ 70006), την 28η Μαΐου 2021 ώρα 11:00πμ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

13. Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας  4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 39.680,00€ (συμπ. ΦΠΑ).

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ