19/04/2022 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 5720/19-04-2022

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431/806), 

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ‘‘

με συνολικό προϋπολογισμό 721.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.). 

 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913 40400 φαξ: 28913 40417, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Μαρία Χουλάκη, Email:  houlakim@minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913-40414 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 180801) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:  45212290-5,  με τίτλο: ‘‘Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων’’.

4. Τίτλος έργου: «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης Αρκαλοχωρίου».

5. Σύντομη περιγραφή: Η παρούσα μελέτη έργου αφορά στην συντήρηση, επισκευή και προσαρμογή στις απαιτούμενες προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στον οικισμό Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ειδικότερα προβλέπεται να υλοποιηθούν  όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις (π.χ. αποκατάσταση στέγης, αντικατάσταση  διαφώτιστων κυψελωτών πολυκαρβονικών πάνελ για το κέλυφος του κτιρίου και  πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης για την στέγη, κατασκευή WC ατόμων ΑΜΕΑ και αντικατάσταση Η/Μ εξοπλισμού κλπ), ώστε να εναρμονιστεί το γυμναστήριο με τις προδιαγραφές που τίθενται από τη Γ.Γ.Α. και αφορούν στη διεξαγωγή αγώνων καλαθοσφαίρισης εθνικής κατηγορίας.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 581.451,61ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΗΜ.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.629,00,00ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 180801). Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 06/05/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: ορίζεται η 12/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2021) τη ΣΑΕ 016, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 91405/13-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΖ446ΜΤΛΡ-ΛΟΓ). Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ01600011). Το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου υπό τον Κ.Α. 61-7336.005 και η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2022 ανέρχεται σε 721.000,00€.

 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ