25/08/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού

αρ. πρωτ. 12435/25-08-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού 50.500,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 44212321, στέγαστρα λεωφορείων 

 

 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο:. 28913 40406 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 44212321, στέγαστρα λεωφορείων.

4. Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού, η κατασκευή, η μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία δεκαπέντε (15) στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στην περιφέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 50.500,00ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ 24%.

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

10. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

12. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό (ταχ. δ/νση: Θραψανό ΤΚ 70006), την 6η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00πμ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 31832/23-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΨΚ46ΜΤΛ6-Π2Ε) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών) και από ίδιους πόρους του Δήμου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ