26/04/2018 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Αρ. πρωτ. 4403/23-04-2018

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

 ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ‘‘,

με CPV: 45214200-2 με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ και

με προϋπολογισμό 1.815.138,21 € (με Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 731.540,84€ (χωρίς Φ.Π.Α, Απολογιστικά & Αναθεώρηση) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 681.973,99€ (χωρίς Φ.Π.Α, Απολογιστικά & Αναθεώρηση), δηλαδή με συνολικό προϋπολογισμό έργου 1.413.514,83€, (χωρίς Φ.Π.Α, Απολογιστικά & Αναθεώρηση).

2. Το έργο αφορά στην ανέγερση του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Καστέλλι Δήμου Μινώα Πεδιάδας (ΝUTS: GR431/806), δυναμικότητας 12 βρεφών και 28 νηπίων. Αποτελείται από Υπόγειο με χρήση αποθηκευτικού χώρου και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, Ισόγειο με χρήση Παιδικού Σταθμού και Α΄ όροφο με χρήση Βρεφικού Σταθμού. Ο αύλειος χώρος παραμένει στο μεγαλύτερο ποσοστό φυτεμένος µε βατό πράσινο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία της σύμβασης, σχέδια Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ, από τα γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, μέχρι την 14/05/2018    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40401, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σοφία Λιοντάκη.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 14:00μ.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.276,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020». Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Δήμαρχος 

Ζαχαρίας Καλογεράκης