27/02/2019 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου ‘‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ, Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης: 

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ» 

αρ. πρωτ. 2833/27-02-2019

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ‘‘, με CPV: 45233222-1:  Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.  

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με συνολικό προϋπολογισμό 920.824,24€ (χωρίς δαπάνη αναθεώρησης & ΦΠΑ 24%). 

2. Το έργο αφορά στη βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 3χλμ, η οποία ξεκινά από τα όρια του οικισμού Γεράκι και με κατεύθυνση νοτιοανατολικά οδηγείται προς το οροπέδιο Λασιθίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017).

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 14:00μ.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/03/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.629,00ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.ΤΑ.Α.) και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 082/1.

Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210014.

9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

10. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

- σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του νομού (ΠΑΤΡΙΣ & ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ) και

- σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού (ΑΠΟΨΗ του ΝΟΤΟΥ).

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν λάβουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αρμόδιος υπάλληλος Ζαχαρένια Δαγκωνάκη (τηλέφωνο: 28913-40406, fax: 28913-40417).

 

Ο Δήμαρχος

 Ζαχαρίας Καλογεράκης