25/08/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

αρ. πρωτ. 12443/25-08-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχ.δ/νση: Θραψανό, TK 70006,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Στέλιος Τρουλλινός, email: troullinos@minoapediadas.gr, τηλέφωνο:. 28913 40404 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr στον κόμβο : Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί . Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 31681410-0 : Ηλεκτρολογικό υλικό.

4. Τίτλος προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

5. Σύντομη περιγραφή: Το αντικείμενο της παρούσας αποτελείται από τα περιγραφόμενα ηλεκτρολογικά είδη των αντλιοστασίων γεωτρήσεων, είδη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και ιστούς, προβολείς και λαμπτήρες φωτισμού για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα .

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία:  60.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

7. Διάρκεια σύμβασης: Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι έως τη λήξη της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (8-11-2021)  με δικαίωμα παράτασης .

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

10. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αυτή καθορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που θα προκύψει στο σύνολο της ενδεικτικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης .

12. Κατάθεση προσφορών : Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Θραψανό, ΤΚ 70006, Ν.Ηρακλείου Κρήτης).

13. Καταληκτική Ημερομηνία (λήξης) υποβολής προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια  ημέρα και ώρα 12:00 π.μστα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .  

14. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005  «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» και προβλέπεται υπό τον Κ.Α. 62-6654.001 οικ. έτους 2021.

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ