28/05/2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού

αρ. πρωτ. 6793/28-05-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» 

συνολικού προϋπολογισμού 63.180,00€ (με Φ.Π.Α.)

CPV: 35111400-9, Εξοπλισμός πυρασφάλειας

 

1. Επωνυμία και διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr, τηλέφωνο:. 28913 40406 φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 35111400-9, Εξοπλισμός πυρασφάλειας.

4. Τίτλος προμήθειας: «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

5. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας, έλεγχος / συντήρηση μέσων πυροπροστασίας κλπ) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η συγκεκριμένη προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες πυρασφάλειας για κάθε σχολική μονάδα, τις υποδείξεις του τμήματος πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 63.180,00ΕΥΡΩ συμπ. ΦΠΑ.

7. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016).

10. Διαδικασία ανάθεσης: η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.

11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

12. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό (ταχ. δ/νση: Θραψανό ΤΚ 70006), την 8η Ιουνίου 2021 ώρα 11:00πμ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

13. Χρηματοδότηση: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 65128/02-10-2020 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών) και ίδιους πόρους του Δήμου (ΣΑΤΑ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ