31/08/2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας “Επιχειρησιακό Σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

αρ. πρωτ. 12210/30-08-2017

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη  «Τεχνική υποστήριξη κατάρτισης για το υποέργο “Επιχειρησιακό Σχέδιο ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος”» του έργου «Ειδικές Μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος “ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200008, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών στο σύνολο της προϋπολογισθείσας υπηρεσίας όπως προσδιορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε  70.000,00€ με Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση του υποέργου προβλέπεται μέσω της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200008. Η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον αντίστοιχο  Κ.Α. 64-7413.005  του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Η Δημοπρασία θα γίνει την 20/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, από αρμόδια Επιτροπή.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη .

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας .

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τηλ.: 28913 40404, Στ. Τρουλλινός. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.minoapediadas.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης