31/05/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ"

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοκ)»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξη

για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα»,

 ΔΡΑΣΗ 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»

 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

αρ. πρωτ. 6803/28-05-2021


 (επαναδημοπράτηση) της πράξης:

  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»

κωδικός CPV: 45112700-2, με τίτλο: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 4760/09-10-2020 απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 που αφορά στη θετική γνώμη για έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», διακηρύττει ότι την 15η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010890448 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό  354.991,02€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 96.632,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 37/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 457.409,47ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 567.187,74ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180800), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα σχέδια από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2,00% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 9.148,00ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Η ισχύς της θα είναι έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος υπάλληλος Δαγκωνάκη Ζαχαρένια, τηλ. επικοινωνίας 28913-40406, Φαξ: 28913-40417) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

 Εμμανουήλ Φραγκάκης