Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ¨Προμήθειας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του υδρευτικού συστήματος"

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

αρ. πρωτ. 16097/30-10-2017

 

1. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων του υδρευτικού συστήματος» με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 24.798,86 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) και προέρχεται από πιστώσεις του έργου 2001ΣΕ05500002 «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» συμφωνά με την  αρ. πρωτ. 12693/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΠ0Η465ΧΘ7-ΠΟΩ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών

3. Η Δημοπρασία θα γίνει 14/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό από την αρμόδια Επιτροπή.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

5. Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ,  και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)

6. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Θραψανό (αρμόδιος κ. Γιαλιαδάκης Κων. Τηλ.:2891340418).

 

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης