24-06-2019,Περίληψη Διακήρυξης πλειοδοτικής,φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του κτιριακού συγκροτήµατος του Δηµοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-07-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.µ. έως 13:00µ.µ. (λήξη προσφορών) στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αρκαλοχωρίου.