Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2018

         Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΠΕΚΑ σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Φ.10034/11236/250/23.04.2018(ΦΕΚ1454/Β’/26.04.2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των διακαιούχων που θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2018, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους και των αριθμ. Συν.4/Θ7/17-05-2018 και Συν.12/θ2/10-10-20189 αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαρισμού Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού, υλοποιεί και για το έτος 2018 το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες.

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε μια από τις χίλιες διακόσιες πενήντα(1.250) πολύτεκνες μητέρες από όλες τις περιοχές της χώρας.

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

    Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:

  • είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)οι οποίες  έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

     Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

      Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου και του 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018 ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

       Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κλπ).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

     Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ από 15-10-2018 μέχρι και 09-11-2018. Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η ενδιαφερόμενη να έχει μαζί της:

 α)Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ίδιας καθώς και των προστατευόμενων μελών(π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κλπ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποί να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ-ΟΓΑ ασφαλισμένου ή συνταξιούχου(για όσους δικαιούχους έχουν αριθμό μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι –συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ δεν έχουν Αριθμό Μητρώου)

β)Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου).

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ είναι:

 α)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας

β)Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό(αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιος έχει την επιμέλεια των παιδιών

γ)Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ(ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης)

δ)Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας(«πάσο») από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή(αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

στ)Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

ζ)Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

     Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αυθημερόν από τα ΚΕΠ στη Δ/νση Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα δημιουργηθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο αριθμό δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΑ. Οι αιτήσεις των κληρωθέντων δικαιούχων θα ελέγχονται και σε περίπτωση που κάποιες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφονται και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν δικαιούχοι που θα προκύψουν από συμπληρωματική κλήρωση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των χιλίων διακοσίων πενήντα(1.250) δικαιούχων του προγράμματος και τη δημιουργία του οριστικού αρχείου αυτών.

Οι αιτούσες θα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr(επιλογή:Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου , θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των πολύτεκνων μητέρων χρηματικό βοήθημα συνολικού ύψους χιλίων ευρώ(1.000€).

 

4. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι πολύτεκνες μητέρες που δεν έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών ή έχουν εκπέσει της ρύθμισης και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, εντός του χρόνου υποβολής αιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης.

Παράλληλα, η πολύτεκνη μητέρα θα πρέπει να απευθυνθεί και στον τοπικό Ανταποκριτή του ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) προκειμένου να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική ικανότητα της ίδιας ή και των προστατευόμενων μελών της στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΦΚΑ(ΟΓΑ).