Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Μαϊου 2018

Σας καλούµε, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 30η Μαΐου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση συµµετοχής του Δήµου Μινώα Πεδιάδας στην 10η Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, µε τίτλο ‘‘Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές γεύσεις Ελλάδας’’. Εισηγητής: ο δήµαρχος, κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και δεν µπορεί να τύχει αναβολής, επειδή η έκθεση θα διαρκέσει από 02-6-2018 έως και 10-6-2018 "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης."