Αποτελέσματα Δημαιρεσιών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας-Εκλογή νέου Προεδρείου Δ.Σ. και μελών Επιτροπών

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019, σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την εκλογή νέου Προεδρείου καθώς και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πρώτη θητεία της τετραετίας 2019-2023 – από την ημερομηνία εκλογής έως τις 06.11.2021 - εξελέγη η δημοτική σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου «Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας» Μπουτιέρου – Σπυριδάκη Ιφιγένεια, ενώ στις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βλαστός Εμμανουήλ από την παράταξη «Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον» και Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία από την παράταξη «Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας» αντίστοιχα.

 

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε ότι αφορά τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2019-2021, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και την ανάδειξη των εκλεγμένων μελών αυτής κατά την ως άνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φραγκάκης Εμμανουήλ, Δήμαρχος.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Δραμουντάνη Όλγα, Αντιδήμαρχος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»)
 2. Σμυρνάκης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»)
 3. Δρακάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»)
 4. Κριθινάκης Ηρακλής, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»)
 5. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»)
 6. Κουρλετάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μπουτιέρου – Σπυριδάκη Ιφιγένεια, Πρόεδρος Δ.Σ.- Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 2. Μουρτζάκης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 3. Φτυλάκης Μαρίνος, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).
 4. Συμιανάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).

 

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αντίστοιχα, η σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2019-2021, όπως διαμορφώθηκε μετά και την ανάδειξη των εκλεγμένων μελών αυτής, είναι η κάτωθι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αραβιάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Δραμουντάνη Όλγα, Αντιδήμαρχος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας».
 2. Σαμωνάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»)
 3. Δρακάκης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 4. Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 5. Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).
 6. Χρονάκης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Καλομοίρης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 2. Χατζάκη – Φραγκάκη Ευαγγελία, Δημοτικός Σύμβουλος («Μπροστά για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας»).
 3. Αποστολογιωργάκη – Χαιρέτη Καλλιόπη, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).
 4. Χαριτάκη – Ροκαδάκη Αριστέα, Δημοτικός Σύμβουλος («Μινώα Πεδιάδας - τόπος με μέλλον»).