18/01/2018 Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

 ‘‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ‘‘,

με CPV: 45210000-2 με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ και

με προϋπολογισμό 1.800.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 887.197,64€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 361.219,48€ (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση), δηλαδή με συνολικό προϋπολογισμό έργου 1.248.417,12€, (χωρίς Φ.Π.Α & Αναθεώρηση).

2. Το έργο αφορά στην ανέγερση Δημοτικού Κτιρίου στο Αρκαλοχώρι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος (ΝUTS: GR431/806),  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών στέγασης υπηρεσιών του Δήμου. Το κτίριο περιλαμβάνει γραφεία και χώρους εξυπηρέτησης κοινού στο ισόγειο και 1ο όροφο, καθώς και βοηθητικούς - αποθηκευτικούς χώρους στη στάθμη του υπογείου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία της σύμβασης, σχέδια Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ, από τα γραφεία της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό – ΤΚ 70006, μέχρι την 13/02/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3074/Β/06-09-2017). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28913 40401, fax επικοινωνίας 28913 40417, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σοφία Λιοντάκη.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 15:00μ.μ., ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/02/2018 και ώρα 09:00π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.030,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (με ΣΑΕΠ 402 και Κ.Α. 2015ΕΠ40200000) και από έσοδα του Δήμου. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Δήμαρχος 

Ζαχαρίας Καλογεράκης