ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΗΜΟΥ

 

 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 

  • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
  • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
  • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχεια

 

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας υλοποιούνται οι πράξεις:

 

Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Μείωσης Διαροών & Εξοικονόμησης Νερού Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καστελλίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Μείωσης Απωλειών Νερού και Εκσυγχρονισμού Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Αντικατάσταση Τμημάτων Υφιστάμενων Κεντρικών Δικτύων Υδρευσης

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

ΞΗ